SKATT

Tjenester vi tilbyr:


-De ikke-residentes skatteplikt


-Selvangivelse


-Skatt ved salg av fast eiendom


-Retensjonsskatt / a kontoskatt

Det er enhver borgers plikt å sette seg inn i de rettsregler som gjelder på de livsområder hvor man beveger seg. Sagt med andre ord: Den som kjøper hus i Norge eller kjører bil i Norge har plikt til å kjenne til de lover og regler som gjelder for huskjøp og bilkjøring der. Rettsvillfarelse fritar ikke verken for skatt eller straffeansvar. Slik er det også i Spania! Det går ikke an å bruke som unnskyldning at man er utlending og ikke visste hvordan det fungerte.


De ikke-residentes skatteplikt


For den som er ikke-resident i Spania er det som hovedregel to skatter å betale.

1. Kommunal eiendomsskatt - Impuesto de bienes inmuebles - som betales til kommunen der hvor den faste eiendommen ligger.

2. Prosentligning for bruk av egen bolig.


Selvangivelse


Alle ikke-residente, det være seg fysisk person eller juridisk person, skal svare både eiendomsskatt til kommunen der hvor eiendommen ligger samt gjøre skattedeklarasjon innen utgangen året, dvs 31.12.

For å kunne innlevere selvangivelse, må man ha både NIE-nummer i nytt format og skatte-etiketter.

Jeg vil absolutt anbefale at man søker profesjonell hjelp til utfyllelse av disse selvangivelsene.


Skatt ved salg av fast eiendom


Der vil som hovedregel alltid bli noe gevinstskatt å betale ved salg av fast eiendom i Spania.

Skatten utgjør for tiden 19 % av differansen mellom salgssummen (utgangsverdien) og kjøpesummen (anskaffelseskost).


Retensjonsskatt / a kontoskatt


Som følge av skattereformen for gevinstskatt ved avhendelse av fast eiendom i Spania, ble a kontoskatten eller retensjonsskatten redusert fra 5% til 3%. Det er av største viktighet at kjøperen passer på at disse a kontoskattene blir holdt tilbake og innbetalt på korrekt måte. Dette for å hindre at selgers gevinstskatt skal hefte på den eiendommen man kjøper.